نحوه سطح بندی کودکان کم توان ذهنی " زیر 14 سال "

کم توان ذهنی : اختلال رشد ذهنی ، اختلال تکامل ذهنی ،اختلالی که در طول دوره رشدی شروع می شود و شامل نقص هایی هم در عملکرد ذهنی و هم در عملکرد سازگارانه در زمینه مفهومی ،اجتماعی و عملکردی می باشد و تا قبل 18 سالگی ظهور می کند.

مرکز جامع توانبخشی آتیه در شهرستان رباط کریم

سطح مقدماتی :شامل مددجویانی می باشد که سن عقلی و اجتماعی آنها ،گستره ذهنی (0 تا 2 سالگی ) در بر میگیرد و در ارزیابی انجام شد و شامل مهارت شناختی ،خودیاری ،اجتماعی می باشد و نیازمند حمایت و آموزش ویژه می باشد .

مرکز جامع توانبخشی آتیه در شهرستان رباط کریم

سطح 1: شامل مددجویانی که سن عقلی بین (2 تا 3 سالگی ) را در بر میگیرد شامل مهارت شناختی ( مهارت عمومی ،طبقه بندی) مهارت اجتماعی ( برقراری ارتباطی) مهارت خودیاری ( مهارت های روزمره ) نیازمند حمایت و آموزش ویژه می باشد.

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

سطح 2 :شامل مددجویان که سن عقلی بین (3 تا 4سالگی) را در بر می گیرد . شامل مهارت شناختی ( درک کاربرد اشیاء – دسته بندی – طبق بندی ) مهارت اجتماعی ( تعاملات اجتماعی ) مهارت خودیاری ( امور روزمره )که شامل حمایت و آموزش ویژه می باشد.

مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

سطح 3: شامل مددجویانی می باشد که سن عقلی و اجتماعی آنها بین ( 4 سال بالاتر) و شامل مهارت شناختی ( آگاهی عمومی ،نکات ایمنی ،شناخت اشیاء و کاربرد) درک مفاهیم ریاضی ( درک اعداد و درک زمان ) مهارت خودیاری( غذا خوردن ،لباس پوشیدن، آداب توالت و کنترل ادرار) شامل حمایت و آموزش ویژه می باشد .

مرکز جامع توانبخشی آتیه در شهرستان رباط کریم