تقدیر نامه های مرکز آتیه
تقدیر نامه های مرکز آتیه

اسامی توان جویان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم که به مدرسه عادی یا استثنایی راه یافته اند

سال 84-85

مدرسه عادی: حسین مهدی 2-مهدی هاشم پور3-امیرحسین یحیی نیا4-مرجان خدادادی5-مهرشادعزتی

مدرسه استثنایی:1- رضوان گیوه کی2- فاطمه قدیمی3- موناابراهیمی4- رضا فتاحی 5- زهرا شاهمرادی6- وحیدکریمی 7- محسن فرابی

8- امیداسماعیل پور9- سیدعلی سجادی10- پریسا جوان11- احمدنقی زاده12- رضا حسنی13- شیبااصغری14- حسین هاشمی تبار

15- مهدی صفارزاده 16- محمدمهدی محمدی17- بهنازالله زاده

 

سال 86-87

مدرسه عادی: فاطمه مهدوی

مدرسه استثنایی: 1- سهیل نوبری2- حامد مرعشی3- فرهاد کریمی4- مهدی میرزایی 5- محمدصفری6- علی قربانی 7- سیاوش چاوشی

8- زهرااحمدیان 9- فاطمه خوشبخت 10- حدیثه عالم پور

سال 87

مدرسه استثنایی: 1- فاطمه شیخ الاسلامی2- محمدذوقی3- محمدسعید سروررضایی 4- مصطفی عسگری5- مهدی شکری 6- علی کریمی

سال 88

مدرسه استثنایی: 1- معصوم محمدی2 – رضوانه قرنی3 – محمدآخوندی 4- مبینا واحدی5 – فاطمه هدایتی6 – ابوالفضل اعلایی

7- امیرحسین حسینی 8- سپیده میرزایی9 – یوسف معصومی10- حسین سلمانی11 – افشین گروسی

سال 89

مدرسه استثنایی: 1- معصوم محمدی2 – رضوانه قرنی3 – محمدآخوندی 4- مبینا واحدی5 – فاطمه هدایتی6 – ابوالفضل اعلایی

7- امیرحسین حسینی 8- سپیده میرزایی9 – یوسف معصومی10- حسین سلمانی11 – افشین گروسی

سال 90

مدرسه استثنایی: 1- محمدرضا محمودی 2- امیرحسین مقدم 3- مبینا قائدی 4- رضا صالحی مهر 5- محمدصالح رحیمی

سال 91

1-علیرضا زنجانی 2- فاطمه علی نژاد

سال 92

1-امیررضا پرنیا 2- امیرعلی نوروزی 3- ماهان هاشم پور 4- رضوان خلج 

سال 93

امیرحسین امانی

سال 94

1- حدیثه کرامت 2- حمیدرضا حیدری 3- فاطمه رمضانی 4- فاطمه حیدری

سال 95

1- طه رستمی 2- ابوالفضل سالکی

سال 96-97

1- ابوالفضل کرمی 2- مهدی جعفر جوکار 3- نازنین فاطمه حسنی 4- ستایش نوری 

سال 98-99

1- نازنین زهرا اسمعیلی 2- محمدرضا نصیر زاده 3- مهرسا مهرجو