مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خیاطی در مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خیاطی

خیاطی: شامل 6 گام می باشد:

 1- آشنایی با لوازم (نخ وسوزن-پارچه – متر – خط کش چرخ خیاطی )

2- آموزش اندازه گیری

 3- الگو کشی 4- برش 5- دوخت با دست 6-دوخت با چرخ خیاطی