مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

قالی بافی در مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

قالی بافی : آموزش قالی بافی برای عزیزانی است که ابتدا آموزش گلیم بافی را دیده باشند.

آموزش قالی بافی در 12 گام داده می شود گام ها به ترتیب آموزش:

 1- آشنایی با ابزار کار ( دار قالی – انواع نخها -قیچی – قلاب و چاقو – دف)

2- چله کشی

 3- زنجیره

 4- گلیم بافی یا حصیر بافی

5- ملیله زدن

 6- گره فرش

 7- بافت کناره ها

 8- نحوه پود زدن ( ضخیم ونازک)

 9- کوبیدن

 10- قیچی کردن

 11- نقشه خوانی

 12- اتمام کار و نحوه بریدن