مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی حرفه ای است که به افراد ،خانواده ها،گروهها و جوامع کمک می کند تا رفاه فردی و اجتماعی خود را ارتقا بخشند و هدف آن کمک به افراد در توسعه مهارتهای خود و توانایی آنها در استفاده از منابع خود و جامعه برای حل مشکلات است.مددکاری اجتماعی به عنوان عضوی از اعضای تیم توانبخشی در کنار سایر درمانگران مشارکت فعال در اجرای صحیح برنامه های توانبخشی دارد.

مددکاری اجتماعی ضمن استفاده از مصاحبه و مشاوره با خانواده توان خواه سعی دارد تا ضمن شناسایی منابع و موسسات حمایتی و معرفی ایشان به آنها ،نسبت به شناخت توانمندیها و استعدادهای توان خواه اقدام کند و حمایت لازم را از توان خواه و خانواده وی به عمل آورد.