مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

گلیم بافی در مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

گلیم بافی

گلیم بافی : آموزش گلیم بافی در 8 گام داده می شود:

 1– آشنایی با ابزار کار 2– چله کشی 3– زنجیره 4– بافت حصیری 

5– بافت اصلی گلیم به صورت رد کردن نخ ها از میان تارها 6– کوبیدن 7– نقشه خوانی 8– اتمام کار و بریدن