مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مسئول آشپزخانه مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم رقیه حسرتی

تحصیلات : ابتدایی

سوابق کاری : 18 سال در حوزه توانبخشی