مرکز آتیه رباط کریم

روانشناسان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم راضیه میر محمدی

تحصیلات : کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

سوابق کاری :5 سال  در حوزه توانبخشی

خانم بنفشه عسگری

تحصیلات : کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

سوابق کاری :5 سال  در حوزه توانبخشی