مرکز توانبخشی آتیه

مددکار اجتماعی مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم فرزانه امیریزدانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی   

سوابق کاری :23 سال