مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

مسئول فنی مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم شیما رفاه

مسئول فنی :

خانم شیما رفاه

تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی سازمانی

              کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

سوابق کاری :17 سال  در حوزه توانبخشی

ایشان عضو انجمن روانشناسی ایران با شماره عضویت 26984 می باشند.