مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

واحد پذیرش مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم سمیه مظاهری

تحصیلات : دیپلم و به عنوان مسئول پذیرش 

سوابق کاری :13 سال  در حوزه توانبخشی