مرکز آتیه رباط کریم

کاردرمان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

آقای محمد علی مهدی زاده

تحصیلات : کارشناسی کار درمانی

سوابق کاری : 18 سال در حوزه توانبخشی