مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

کار با نمد در مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

کار با نمد

کار با نمد : آموزش کار با نمد در 5 گام انجام می شود

 1- آشنایی با لوازم کار (نخ و سوزن – نمد -قیچی – چسب )2- آشنایی با انواع دوخت ها 3- الگو کشی

 4- برش 5- مونتاژ کار ( دوخت یا چسب زدن)