مربیان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

کمک مربیان مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

خانم طاهره صالحی

تحصیلات : ابتدایی

سوابق کاری : 9 سال در حوزه توانبخشی