مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

گفتار درمان های مرکز توانبخشی آتیه رباط کریم

آقای علی اصغر یوسف زاده

تحصیلات : کارشناسی گفتار درمانی

سوابق کاری : 23 سال در حوزه توانبخشی

خانم سودابه امینی

 تحصیلات : کارشناسی گفتار درمانی 

سوابق کاری :1 سال  در حوزه توانبخشی